undefined تومان

* در صورت ثبت درخواست تسویه حساب از ۱ تا ۱۵ ماه، واریزی تا پایان ماه و در صورت ثبت درخواست تسویه حساب از ۱۶ تا پایان ماه، واریزی تا ۱۵ ماه بعد انجام می شود.